תוכנית בינוי עירונית

תכנון הינו תהליך שבו הוועדה המקומית וגורמים פרטיים מקדמים שימוש מיטבי יותר במשאבי הקרקע שנמצא במרחב העירוני במחסור. ההליך מתבטא בעריכת מיפוי וסקרים ואיסוף פרמטרים שונים.

תכניות בניין עיר קובעות את ייעוד הקרקע היכן ימוקמו כבישים, מה יהיה רוחבם, היכן ימוקמו המגורים, איזה סוג מגורים, כמה יח"ד וגודלן, היכן יהיו השטחים הירוקים הפתוחים, היכן ימוקמו מוסדות הציבור וכל זאת תוך שימת דגש על עיצוב הרחובות, העמקים, החללים העירוניים, השטחים הפתוחים, מבנה המגורים ומבנה הציבור בעיר והתאמתם למרקם העירוני, שילובם והתאמתם לסביבה.

מחלקת תכנון עיר ונכסים עוסקת בתכנון המרקם העירוני הקיים ובתכנון עתודות הקרקע בעיר תוך יישום תפיסות אורבאניות חדשות ליצירת איכות חיים גבוהה במסגרת תב"ע, תכניות בינוי ופיתוח ועיצוב אדריכלי תוך התאמה למרקם העירוני הקיים והמתפתח.

צוות התכנון מלווה תכניות בניין עיר, הן בהפעלת צוותי תכנון חיצוניים והן בהפקה עצמית של תכניות, באופן פרטני תוך שימת דגש על עיצוב הרחובות, העמקים, החללים העירוניים, השטחים הפתוחים, מבנה המגורים ומבנה הציבור בעיר תוך התאמתם למרקם העירוני, שילובם והתאמתם לסביבה.

הוועדה המקומית מודיעין מקדמת הליכי תכנון שונים ומגוונים על מנת לשפר את איכות חיי תושבי העיר מודיעין- מכבים רעות.
1.פתיחת תיק תכנית

על מגיש התכנית להעביר את כל המסמכים המפורטים במבנה אחיד לתכנית – נוהל מבא"ת. ולוודא שביצע ההנחיות באופן מלא ויסודי ועמד בתנאי סף עפ"י חוק.

פתיחת התיק תתבצע רק לאחר שמסמכי התכנית יבדקו ע"י האדריכל במחלקת תכנון העיר וימצאו ראויים ושלמים לצורך המשך ההליך.

נוהל קליטה ובדיקה של תכניות בנין עיר

נוהל מבא"ת באתר מנהל התכנון
2. הכנה לקראת ועדה מקומית

מחלקת תכנון תבדוק את מסמכי התכנית המתוקנים ותפרט הערות לגביהם, במידה ויש.

במידה ומולאו תנאי הסף, מחלקת תכנון תרכז את ההערות ותכין חוות דעת לדיון בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

מסמכים נוספים הנדרשים להכנה לקראת דיון בוועדה הינם:
כתב הצהרה והתחייבות היטל השבחה
כתב הצהרה והתחייבות לשיפוי
טבלת זכויות (מידע לאי פגיעה במיעוט)
3. דיון בוועדה המקומית

דיון בוועדה המקומית להפקדה, הוצאת הפרוטוקול והפצת ההחלטות

הוועדה המקומית תיתן אחת משלוש החלטות:
1. הפקדת התכנית – משמעה התכנית תקינה ומוסכמת על ידי חברי הועדה.
2. הפקדת התכנית בתנאים – משמעה שאדריכל התכנית יצטרך לתקן את התקלות בתכנית שהועדה הצביעה עליהן ורק לאחר מכן ניתן יהיה להמשיך בתהליך.
3. דחיית התכנית – התכנית נפסלת ולא ממשיכה בתהליך.

רכזת הועדה המקומית, תכתוב ותפיק את פרוטוקול הוועדה המקומית ותשלח את ליזם התכנית / לאדריכל התכנית / לבעל הקרקע, בהתאם לפרטים שנמסרו בעת פתיחת התיק. במקביל תועברנה החלטות הועדה לאתר העירייה לשימוש הקהל הרחב.
4. מתן הנחיות לתיקון התכנית

על סמך החלטות הועדה המקומית ו/או העברתה לדיון בוועדה המחוזית

אדריכל התכנית יכול לקבל את ההנחיות כיצד לתקן את התכנית על סמך החלטות הועדה המקומית, מבודק התכניות במחלקה לבקרת תכניות.

במידה והועדה המקומית דרשה להמציא חוות דעת מגורם מקצועי, או דרשה לשנות את מתכונת הבינוי באופן משמעותי, יקבל אדריכל התכנית מכתב מהמחלקה לבקרת תכניות ובו פירוט הפעולות שעליו לבצע לצורך המשך הטיפול. לאחר ביצוע כל הפעולות על ידו, יקבל אדריכל התכנית את מסמכי התכנית ועליהם ההנחיות כיצד לתקנם ע"פ כל החלטות הועדה המקומית.

במידה והועדה המקומית לא דרשה דרישות מיוחדות/ מורכבות , יקבל אדריכל התכנית את מסמכי התכנית ועליהם ההנחיות כיצד לתקנם, מהמחלקה לבקרת תכניות.

תכנית שהוגשה עפ"י תיקון 43, לא תתוקן אחרי הדיון בוועדה המקומית ותועבר כפי שהיא לדיון בוועדה המחוזית
5. בחינת התכנית

בחינת התכנית, דיון בוועדה המחוזית להפקדה והוצאת פרוטוקול של הועדה המחוזית

במידה והתכנית עברה לסמכות וועדה מחוזית, האחראית על הפרסומים במחלקה לבקרת תכניות ממוחשבות, תפרסם את פרוטוקול הדיון בוועדה המחוזית והנחיות בדבר פרסום תכנית בניין עיר.
6. פרסום הפקדת התכנית

פרסום התכנית להפקדה נועד ליידע את הציבור כי התכנית גלויה לעיונו וכי כל אחד הרואה עצמו נפגע מהקבוע בתכנית, יכול להגיש לה התנגדות ולנסות להשפיע על מתכונתה הסופית ואולי אף לשכנע את ועדות התכנון לדחותה.

תקופת ההפקדה / תקופת התנגדויות זהו המועד שבו ניתן לעיין בתכנית ולהגיש לה התנגדות:

עיון בתכנית: מיד עם ביצוע בפועל של הפרסום להפקדה והעברת המסמכים המעידים על כך, תיתלה התכנית במשרדי הועדה המקומית ובמשרדי הועדה המחוזית וניתן להגיע ולעיין בה בשעות קבלת קהל במחלקת תכנון, בעיריית מודיעין- מכבים רעות וכן במשרדי הועדה המחוזית.

מועד להגשת התנגדויות: ניתן להגיש התנגדות לתכנית, תוך חודשיים מהיום שפורסמה הודעה על הפקדתה. המועד הקובע למניין החודשיים כאמור, הוא המועד המאוחר מבין הפרסומים ב- 3 העיתונים.

אופן הגשת התנגדות: ניתן להגיש טופס התנגדות לתכנית. התנגדות לתכנית בסמכות מקומית יש להגיש במשרד הועדה המקומית, לידי רכזת הועדה המקומית, ועותק במשרדי הועדה המחוזית. יש להגיש התנגדות בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

קליטת התנגדות: רכזת הועדה המקומית תקבל לידיה את ההתנגדות, תבדוק באם הוגשה עפ"י הוראות החוק, ותקלוט פרטיה למערכת העירונית.
7. קביעה באם התכנית טעונה אישור שר הפנים

בהתאם לסעיף 109 לחוק התכנון והבניה, כל תכנית בסמכות הועדה המקומית עוברת לעיון השר לבחינה באם טעונה אישורו. היה ונקבע כי התכנית טעונה אישור השר התכנית תועבר להמשך התהליך ועד להשלמתו לוועדה המחוזית.
8. רק במידה ויש התנגדויות לתכנית

עם תום תקופת ההפקדה, תרכז רכזת הועדה המקומית את ההתנגדויות ותעבירן למחלקת התכנון לשם כתיבת חוות דעת מהנדס העיר עליהן.
9. דיון בוועדה המקומית למתן תוקף והנחיות לתיקון

במידה והוגשו התנגדויות לתכנית, יזומנו המתנגדים ויזמי התכנית לדיון בוועדה המקומית לשם השמעת טיעוניהם.

רכזת הוועדה המקומית תשלח את החלטת הועדה המקומית ליזם / אדריכל התכנית ולבעלי הקרקע בתכנית בהתאם לפרטים שנמסרו בעת פתיחת התיק.

במקביל תועבר החלטת הועדה למערכת מידע תכנית בנין עיר לשימוש הקהל הרחב.

לאחר הדיון בוועדה המקומית יקבל אדריכל התכנית הנחיות באם לתקן את התכנית וכיצד. אדריכל התכנית יעביר את התכנית המתוקנת, במס' העותקים הנדרש, ובמידה והתכנית נמצאה תקינה יחל הטיפול בפרסומה למתן תוקף.
10. פרסום התכנית למתן תוקף

פרסום התכנית למתן תוקף נועד ליידע את הציבור כי תהליך אישורה הסתיים, הפרסום מתבצע הן בתכנית בסמכות מקומית והן בתכנית בסמכות מחוזית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *